Vestjyllands Vognmandsforening

Din lokale vognmandsforening

Vedtægter

 

Vedtægter for

Vestjyllands

Vognmandsforening

Den 3. marts 2007

 

Indholdsfortegnelse

 

§ 1 Foreningens navn og formål

§ 2 Forholdet til Dansk Transport og Dansk Erhverv

§ 3 Optagelse af medlemmer

§ 4 Kontingent og indskud

§ 5 Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser

§ 6 Idømmelse af bøder

§ 7 Eksklusion

§ 8 Voldgift

§ 9 Voldgiftsprotokol

§ 10 Uoverensstemmelser mellem organisationerne mv.

§ 11 DTLs eventuelle behandling af lokale uoverensstemmelser

§ 12 Restancer

§ 13 Hæftelse

§ 14 Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling

§ 15 Valg af dirigent mv.

§ 16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling

§ 18 Afstemningsregler

§ 19 Generalforsamlings referat

§ 20 Bestyrelsen

§ 21 Bestyrelsesmøder

§ 22 Bestyrelsens ansvar

§ 23 Foreningsprotokol

§ 24 Medlemmernes diskretionspligt

§ 25 Regnskabet

§ 26 Udmeldelse, suspension og ophør af medlemskab

§ 27 Æresmedlemmer

§ 28 Passive medlemmer

§ 29 Vedtægtsændringer

§ 30 Opløsning af forening

§ 31 Vedtægternes ikrafttrædelse

Foreningens navn og formål

§ 1

 

  1. Foreningens navn er Vestjyllands Vognmandsforening.
  2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

 1. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og medlemmer af Dansk Transport og Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Forholdet til Dansk Transport og Logistik

§ 2

Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik (DTL), som er medlem af Dansk Erhverv (DE), og foreningens medlemsvirksomheder er dermed forpligtet til, at respektere DTL’s og DE’s vedtægter og bestemmelser.

Medlemsvirksomheder der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transport-branchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf. herved DTL’s etiske normer.

Optagelse af medlemmer

§ 3

  1. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.
  2. Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens (moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.
  3. Endvidere kan medejere af en forretning med flere indehavere optages som medlemmer.
  4. Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i forretningsanliggender og dermed har møde-, tale- og stemmeret for selskabet, og er valgbar.

Derudover kan højst 1 medarbejdende aktionærer/anpartshavere/interessenter optages som medlemmer og kun, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.

  1. De i henhold til stk. b., c. og d. optagne medlemmer har alle medlemsrettigheder og – pligter, bortset fra evt. begrænsning af stemmeret i medfør af § 19, d. og af valgbarhed, jf. § 21.

Trods bestemmelsen i § 18, d., og i § 20 har de således møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger.

  1. Enhver, der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller underskrive en særlig indmeldelsesblanket.

Såfremt ansøgeren driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af godskørselsloven, skal indmeldelsesblanketten være vedlagt en kopi af tilladelse og registreringsattest.

Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTLs afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Ved optagelsen får det nye medlem udleveret og er underkastet, et eksemplar af foreningens vedtægter, således som de er ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig måde måtte blive ændret.

 1. Det påhviler foreningens medlemmer at give foreningen skriftlig meddelelse om ændring af firma, navn eller adresse.
 2. Afgår et medlem ved døden, eller sælger han sin forretning, har henholdsvis den efterlevende ægtefælle eller køberen ret til at indtræde som medlem i afdødes eller sælgers sted, for så vidt den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.

  En køber eller en arving, som driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af godskørselsloven, anses ikke for indtrådt som medlem af foreningen, før kopi af tilladelse og registreringsattest er foreningen i hænde.

i. Det er ethvert medlems pligt, når han erfarer, at en person har etableret sig som vognmand, at meddele dette til bestyrelsen, der ufortøvet skal drage omsorg for, at vognmanden opfordres til at indtræde i foreningen.

Kontingent og indskud

§ 4

 1. Ved optagelse af nye medlemmer betaler disse et indskud.
 2. Størrelsen af indskud, det ordinære medlemskontingent, samt kontingentet for passive medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
 3. Kontingentet opkræves kvartalsvis, jf. DTLs kontingentregulativ.
 4. Genoptages et medlem, der har udmeldt sig eller er blevet ekskluderet, kan bestyrelsen bestemme, at der skal betales nyt indskud.

Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser

§ 5

  1. Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at søge udjævnet enhver faglig konflikt og at træffe de bedst mulige forholdsregler til afværgelse af sådanne konflikter. Viser det sig, at bestyrelsen ikke kan nå til en mindelig ordning af en konflikt, finder reglerne i §’erne 6-11 anvendelse.
  2. Det er ethvert medlems pligt at give møde for bestyrelsen, når dennes skriftlige anmodning herom foreligger. Udeblivelse uden bevisligt til foreningens kontor – senest dagen før mødets afholdelse – anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar efter bestyrelsens skøn. Medlemmets udeblivelse udelukker ikke bestyrelsens beslutningsdygtighed.

Parterne må ikke møde ved eller med advokat eller andre ved disse møder, men dog ved voldgift.

 1. Bestyrelsen har ret til, dersom den har begrundet formodning om, at et medlem har forbrudt sig mod vedtægterne, og medlemmet nægter at have begået nogen forseelse, at forlange, at vedkommende medlem afgiver en erklæring på tro og love med angivelse af den bøde, der skal betales, såfremt erklæringen viser sig at være urigtig. Nægter medlemmet at afgive en sådan erklæring, skal bestyrelsen anse forseelsen som begået.
 2. Er en sag over 6 måneder gammel, er den forældet, og skal afvises, medmindre bestyrelsen finder særlig anledning til at gøre undtagelse.
 3. Dersom nogen fremfører urigtige påstande eller forvolder unødig trætte, kan der pålægges ham en bøde efter § 6.

Idømmelse af bøder

§ 6

 1. Dersom nogle af foreningens medlemmer åbenbart handler mod foreningens interesser eller gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens vedtægter eller på anden måde udviser grov ukollegial optræden, jf. også Etiske regler for Dansk Transport og Logistik, skal den pågældende indkaldes til møde, jf. § 5, b. Det pågældende medlem kan af foreningens bestyrelse, såfremt en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig, idømmes en bøde til foreningens kasse. Bødens størrelse må ikke være under 500 kr. og skal fastsættes under hensyn til arbejdets størrelse og overtrædelsens omfang.
 2. Sager, der vedrører overtrædelse af sådanne pligter, som påhviler medlemmerne af de DTL tilsluttede foreninger som led i erhvervsøkonomiske aftaler (rabataftaler, aftaler med transportforbrugere eller lignende), kan med DTLs samtykke behandles af foreningen i overensstemmelse med reglerne i nærværende paragraf.
 3. Når der er pålagt et medlem en bøde, skal vedkommende have skriftlig meddelelse herom, og bøden skal være betalt inden 14 dage efter meddelelsens modtagelse, medmindre det pågældende medlem inden for dette tidsrum begærer sagen forelagt den i § 8 omtalte voldgiftsret.

Eksklusion

§ 7

  1. Har medlemmet tidligere fået advarsel eller bøde for overtrædelse af en eller flere af de i første punktum af foregående paragraf omhandlede forseelser, kan nye forseelser i stedet for bøde medføre eksklusion af foreningen. Eksklusion kan også finde sted på grund af en første gang stedfunden overtrædelse, såfremt bestyrelsen skønner, at overtrædelsen er af særlig graverende karakter.

Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt. I denne meddelelse skal det oplyses, at eksklusionen inden for 14 dage efter meddelelsens modtagelse af det pågældende medlem kan indbringes for den i § 8 omtalte voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig. Begæres eksklusionen indbragt for voldgiftsretten, skal dens virkning først indtræde, når voldgiftsrettens afgørelse foreligger.

 1. Eksklusion kan uden ret til indbringelse for voldgiftsretten finde sted i tilfælde af kontingent restance ud over 2 måneder efter sidste rettidige betalingsdag. Dog skal det altid ved forudgående skriftlig meddelelse udtrykkeligt tilkendegives det pågældende medlem, at undladelse af betaling inden for en nærmere i meddelelsen angivet frist vil medføre eksklusion i henhold til nærværende bestemmelse.
 2. Jf. § 26, c. ophører medlemskabet, såfremt det pågældende medlem indmelder sig i en fagforening.

  Voldgift

  § 8

 1. Til afgørelse af stridigheder efter §§ 6 og 7 nedsættes en voldgiftsret, når det pågældende medlem har indgivet begæring derom. Voldgiftsretten skal bestå af 4 voldgiftsmænd, hvoraf bestyrelsen vælger 2, det eller de klagende medlemmer 2, samt en opmand, der, når blot en af parterne kræver det, skal være jurist, og som i så fald udpeges af underretsdommeren i den retskreds, hvori foreningens formand har bopæl. Såfremt der findes flere underretsdommere, skal anmodningen rettes til den dommer, under hvem straffesager henhører. Såfremt den stedlige dommer måtte vægre sig ved at udpege opmanden, skal præsidenten for Sø- og Handelsretten anmodes om at udpege opmanden.
 2. Som voldgiftsmænd kan ikke vælges personer, med hvilke en part er beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller personer, der er partens nuværende eller tidligere ægtefælle, registrerede partner, samlever, værge, adoptiv- eller plejefader, adoptiv- eller plejesøn. Som voldgiftsmænd kan ej heller vælges personer, der er part i sagen.
 3. Har en af parterne ikke givet meddelelse om sit valg af voldgiftsmænd inden en uge efter at være opfordret dertil, udpeges disse ligeledes af underretsdommeren.
 4. Ethvert medlem er pligtig til at give møde for voldgiftsretten, når skriftlig tilsigelse foreligger. Udeblivelse uden bevisligt – senest dagen før mødets afholdelse – anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar, hvis størrelse fastsættes af voldgiftsretten. Det berører dog ikke voldgiftsrettens beslutningsdygtighed, at det til sagte medlem udebliver.
 5. Voldgiftsretten fastsætter selv voldgiftsmændenes rejseudgifter og diæter og afgør, hvorledes udgifterne ved voldgiftsrettens virksomhed skal fordeles mellem parterne. Foreningen indestår for betalingen af det opmanden tilkommende honorar.
 6. Voldgiftsrettens afgørelse, der uvægerligt skal efterkommes, er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Voldgiftsprotokol

§ 9

Der føres en særlig voldgiftsprotokol, der underskrives af samtlige voldgiftsmænd samt af opmanden. Bestyrelsens forhandlinger i henhold til §§ 5, 6 og 7 tilføres ligeledes denne voldgifts- protokol og underskrives af den samlede bestyrelse.

Uoverensstemmelser mellem organisationer mv.

§ 10

 1. Uoverensstemmelser mellem foreninger, der står tilsluttet DTL, kan skriftligt forelægges DTL til afgørelse. DTLs afgørelse kan inden for et tidsrum af 14 dage efter dens meddelelse indankes for en voldgiftsret, jf. DTLs vedtægter § 23. Voldgiftsrettens afgørelse skal uvægerligt efterkommes, idet afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for domstolene.
 2. Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem et medlem af en DTL tilsluttet forening og en anden DTL tilsluttet forening som sådan, skal bestyrelsen i sidstnævnte forening anmode bestyrelsen i førstnævnte forening om at tage stilling til sagen, således at uoverensstemmelsen går over til at blive en uoverensstemmelse mellem et medlem og den forening, han er medlem af (jf. §§ 5-8), idet det er forbudt medlemmer af en DTL tilsluttet forening at udvise ukollegial optræden over for medlemmer af en anden DTL tilsluttet forening.
 3. Er den klagende forening utilfreds med den afgørelse, der bliver truffet inden for det pågældende medlems forening, går uoverensstemmelsen over til at blive en uoverensstemmelse mellem 2 foreninger, hvorefter reglerne ovenfor under a. finder anvendelse.

DTLs eventuelle behandling af lokale uoverensstemmelser

§ 11

Såfremt foreningens bestyrelse måtte ønske det, kan den ved at fremsende sagen til DTL anmode denne om at træffe de i §§ 6 og 7 nævnte afgørelser.

Med hensyn til den af DTL trufne afgørelse finder reglerne i §§ 6 og 8 anvendelse.

Restancer

§ 12

 1. Forfaldne bøder eller andre foreningen tilkomne fordringer opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
 2. Har et medlem penge tilgode hos foreningen, kan foreningen foretage modregning i sådanne beløb.
 3. Betales kontingent ikke rettidigt, beregnes en strafrente på 1,5% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker. Alle omkostninger – herunder inkassoomkostninger – påhviler restanterne.
 4. Betales kontingent mv. ikke rettidigt, er det pågældende medlems rettigheder (men ikke medlemspligter) automatisk suspenderet, indtil betalingen finder sted, jf. § 26, b.
 5. Såfremt en medlemsvirksomhed er i restance for mindst to kvartaler eller står i restance for andre ydelser med mindst et tilsvarende beløb, kan virksomheden - efter forudgående skriftlig varsel – slettes som medlem.
 6. Medlemsvirksomheder som træder i betalingsstandsning, tvangsakkord eller hvis bo tages under konkurs- eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemskab og anses for udtrådt af foreningen fra udgangen af det kvartal, hvor dekretet er afsagt eller bobehandlingen er påbegyndt, med mindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i medlemsskabet.

 

Hæftelse

§ 13

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler.

 

Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling

§ 14

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles senest 14 dage forinden gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt revideret regnskab og medbringes på generalforsamlingen som legitimation.

Kun medlemmer samt indbudte gæster har møde- og taleret på generalforsamlingen.

Valg af dirigent mv.

§ 15

 1. Til som dirigent at lede generalforsamlingen har bestyrelsen ret til at indkalde en jurist. I modsat fald vælger generalforsamlingen en dirigent.
 2. Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed med hensyn til forhandlingernes førelse.
 3. Står det ikke i dirigentens magt at opretholde den fornødne ro og orden, er han berettiget til at afbryde eller slutte generalforsamlingen, men skal da begrunde sin afgørelse i foreningens protokol.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 16

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent, jf. dog § 15, a.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Fastsættelse af indskud og kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

  1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen og afgår med 4 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det efterfølgende år, første gang efter lodtrækning.

Desuden vælges der hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen.

De stiftende foreninger skal alle være repræsenteret i Ringkøbing Amts Vognmandsforenings bestyrelse, med mindre disse efter eget ønske afstår fra pladserne.

 1. På samme måde vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år.
 2. Det er ethvert medlems pligt at modtage valg til foreningens tillidsposter, dog ikke genvalg de første 2 år efter afgang.
 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, må indsendes skriftligt med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse til foreningens kontor, hvor det fremlægges til gennemsyn. For forslag til vedtægtsændringer gælder bestemmelserne i § 29. I modsat fald henvises forslaget til drøftelse under Eventuelt.

   

  Ekstraordinær generalforsamling

  § 17

Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den fra mindst 25 pct. af medlemmerne måtte have modtaget skriftlig motiveret anmodning herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som fremgår af §§ 29 og 30, og i øvrigt med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 5 dage forinden dens afholdelse gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og medbringes på generalforsamlingen som legitimation.

Reglerne i § 15 om valg af dirigent mv. finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

Afstemningsregler

§ 18

  1. For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:
  2. Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har jf. § 28 ikke stemmeret.
  3. Hvert medlem har én stemme.
  4. En og samme forretning kan dog – uanset bestemmelserne i § 3, stk. b., c. og d. – højst afgive 1 stemme.

I sådanne tilfælde afgør forretningen selv, hvem der har stemmeret. I tilfælde af uenighed afgøres spørgsmålet efter medlemsanciennitet.

  1. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
  2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og en generalforsamlingsdeltager kan ikke stemme for mere end ét medlemskab.
  3. Alle valg og afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning. Det skal dog stå dirigenten, formanden eller 5 mødte medlemmer frit for, før afstemningen, at forlange skriftlig afstemning. Dirigenten kan dog, hvis han under selve afstemningen finder det nødvendigt, kræve skriftlig afstemning.
  4. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Fører dette ikke til en afgørelse, gør formandens, eller ved hans forfald den fungerende formands, stemme udslaget.

Ved andre afstemninger end valg, er forslaget i tilfælde af stemmelighed ikke vedtaget.

 1. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

Generalforsamlingsreferat

§ 19

 

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§ 20

 

Bestyrelsen skal bestå af aktive medlemmer (jf. dog § 27) og vælges i overensstemmelse med reglerne i §§ 16 og 18. Fra en og samme forretning kan der ikke sidde mere end én person i bestyrelsen.

Et medlem kan kun udtræde af bestyrelsen med samtykke af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

 

Bestyrelsesmøder

§ 21

Bestyrelsen sammenkaldes med rimeligt varsel af formanden, når omstændighederne efter hans formening tilsiger det, eller såfremt mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Såfremt et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden, har længerevarende forfald, indkaldes vedkommendes suppleant.

Udebliver et bestyrelsesmedlem eller en til sagt suppleant uden senest dagen før bestyrelsesmødets afholdelse at have meddelt lovligt forfald, betaler han en bøde på 100 kr. til foreningens kasse.

I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning, har det pågældende medlem ret til at forklare sig over for den øvrige bestyrelse, men ikke til at deltage i behandlingen af sagen.

I tilfælde af stemmelighed ved valg gør den fungerende formands stemme udslaget.

Ved andre afstemninger er forslaget ikke vedtaget.

Bestyrelsens ansvar

§ 22

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens ledelse såvel som for tilstedeværelsen af foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger.

Foreningens formue kan anbringes i solide værdipapirer.

Et bestyrelsesmedlem er ansvarsfri for beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, hvor han har været lovligt fraværende. Det samme gælder, hvor et bestyrelsesmedlem har taget reservation mod trufne beslutninger, som han har stemt imod.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid i forbindelse med en af revisorerne forlange regnskaberne forelagt. Bestyrelsen har ret til for foreningens regning at tegne en kautionsforsikring for kassereren.

Dersom den kontakte kassebeholdning incl. check overstiger ……….. kr. skal mindst det overskydende beløb indsættes i bank eller sparekasse eller på girokonto.

Foreningsprotokol

§ 23

Forhandlingerne på bestyrelsesmøder tilføres foreningens protokol, der underskrives af den samlede tilstedeværende bestyrelse.

 

Medlemmernes diskretionspligt

§ 24

 

Det er ethvert medlems pligt over for uvedkommende at fortie, hvad der ved møder, foranstaltet af foreningen, er forhandlet og vedtaget, medmindre der er givet særlig bemyndigelse til at omtale sådanne sager.

 

Regnskabet

§ 25

Forinden regnskabet fremlægges til godkendelse, skal revisorerne have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

Udmeldelse, suspension og ophør af medlemskab

§ 26

 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske gennem skriftlig meddelelse til foreningens kontor med mindst 6 måneders varsel til en 1. juli. Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket virksomhedssalget finder sted eller den pågældende virksomhed ophører, forudsat foreningen har modtaget skriftlig underretning herom.
 2. I tilfælde af restance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker.
 3. Et medlem, der indmelder sig i en fagforening, kan ikke samtidig være medlem af foreningen, og medlemskabet ophører fra den dato, indtrædelse i fagforeningen finder sted.
 4. Medlemskabet ophører, når den pågældende efter bestyrelsens afgørelse/skøn ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, jf. dog §§ 27 og 28.

 

Æresmedlemmer

§ 27

Personer, som foreningen af særlige grunde ønsker at hædre, kan udnævnes til æresmedlemmer, dog kun efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er kontingent fri, har møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger, ligesom de er valgbare og har stemmeret.

 

Passive medlemmer

§ 28

 

Medlemmer, som på grund af alder, sygdom eller lignende er ophørt med at drive vognmandsvirksomhed, og som heller ikke på anden vis er erhvervsaktive, kan efter bestyrelsens afgørelse optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har møde- og taleret, men de har ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke kan vælges til tillidsposter inden for foreningen. Passive medlemmer svarer kontingent i begrænset omfang (jf. § 4).

 

Vedtægtsændringer

§ 29

 

 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlings-beslutning og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 2. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, i hvilke paragraffer der ønskes gennemført ændringer.
 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt og med en kort (men dækkende) motivering til foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. I modsat fald henvises forslaget til drøftelse under Eventuelt.
 4. For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag endvidere forud være anbefalet af 25 pct. af medlemmerne, ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne en uge forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
 5. Vedtagne ændringer skal senest 3 uger efter vedtagelsen udsendes til hvert enkelt medlem.

 

Opløsning af foreningen

§ 30

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 efter hinanden følgende lovligt ind varslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til den sidste generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel, og vedtagelsen af opløsningen på denne sidste generalforsamling skal ske med 2/3 majoritet.

På den sidste generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig tages beslutning om, hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.

 

Vedtægternes ikrafttrædelse

§ 31

Hammerum Herreds-, Herning-, Lemvig og Omegns-, Ringkøbing Skjern & Omegns- og Struer Vognmandsforening stiftede den 4. juni 2002 på en stiftende generalforsamling Ringkøbing Amts Vognmandsforening og godkendte foreningens vedtægt som trådte i kraft den 1. juli 2002 og er ændret 3. marts 2007.

Copyright © 2009 --- Vestjyllands Vognmandsforening